Back to top

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (SPWS) to pierwsza organizacja pożytku publicznego, która powstała na Wyspie Sobieszewskiej po 1989 roku. Głównym celem powołania stowarzyszenia było sformalizowanie działań podejmowanych przez mieszkańców na rzecz poprawy wyglądu Wyspy Sobieszewskiej i jakości życia na wyspie.

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 09.01.1995 roku, lecz działalność rozpoczęło blisko rok wcześniej. Jego cele i zadania oraz formy i środki działania ujęte zostały w Statucie SPWS.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Skupianie ludzi i organizacji pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i kulturalnej na obszarze Wyspy Sobieszewskiej i miasta Gdańska. 
2. Popularyzacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych Wyspy Sobieszewskiej w kraju i poza jego granicami. 
3. Stwarzanie warunków sprzyjających badaniom historii Wyspy Sobieszewskiej. 
4. Promocja Wyspy jako atrakcyjnego terenu turystyczno-rekreacyjnego. 
5. Inspirowanie działań mających na celu rozwój turystyki i rekreacji. 
6. Zabieganie o podniesienie poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców Wyspy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
7. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi działalności kulturalno-edukacyjnej i rekreacyjnej na Wyspie. 
8. Zapobieganie patologiom społecznym. 
9. Dbanie o estetykę Wyspy Sobieszewskiej. 
10. Dbanie o zagospodarowywanie Wyspy Sobieszewskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie od początku wydawało lokalną gazetę "Echa Wyspy". Do końca 1999 roku ukazały się 24 numery. Przybliżano w nich historię Wyspy, próbowano literacko rozbudzać mieszkańców, szczególnie młodzież, pokazywano piękno przyrody tej ziemi, zagrożenia i możliwości odrodzenia. Prezentowano ważne i cenione postacie, zasłużone dla tej dzielnicy Gdańska, projekty ekologicznej odnowy przyrody. Zwracano uwagę władz na jej problemy, z drugiej strony promowano jako miejsce godziwego wypoczynku mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z głębi kraju.

W 100-lecie powstania Wyspy Sobieszewskiej SPWS uczestniczyło w przygotowaniu okolicznościowych imprez; odsłonięcia pamiątkowego obelisku w Świbnie, przygotowaniu wystawy o Przekopie Wisły i wydaniu katalogu wystawy. Zorganizowało trzydniowy festyn o nazwie "Dni Wyspy Sobieszewskiej", który przerodził się w tradycyjne, przygotowywane przez Stowarzyszenie co rok, święto Wyspy (o tej samej nazwie).

Promując Wyspę SPWS współuczestniczyło w wydaniu folderu turystycznego, a także wydało "Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej i okolicy", autorstwa członków Stowarzyszenia: Waldemara Nocnego i Piotra Jażdżewskiego. Wspierało twórczość literacką, której inspiracją była Wyspa Sobieszewska, m.in. zbiór opowiadań Waldemara Nocnego "Trzynasty kilometr" i powieść pt. "Reguła trzech", tego autora. Współuczestniczy w realizacji projektu "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska" wraz z angielską gminą Sefton, miastem Bremen i w ostatnim czasie, dotyczy to budowy ścieżek rowerowych, z miastem Kalmar. 

Do czasu powołania Rady Osiedla Wyspy Sobieszewskiej, tj. jesieni 1998 roku, będąc jedynym formalnym ciałem na tym terenie, SPWS uczestniczyło w polepszaniu całej sfery komunikacji, porządkowaniu ulic, budowie wiat i przystanków autobusowych, kompleksowej telefonizacji, utrzymaniu bezpieczeństwa, rozbudowie szkół i przychodni lekarskiej na Wyspie Sobieszewskiej.

Do najnowszych osiągnięć Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej należą m.in.:
- doprowadzenie do powstania miejskiego placu zabaw dla dzieci przy Domu Kultury GAK "Wyspa Skarbów" w Sobieszewie, ul. Turystyczna 3 (2010 rok)
- wybudowanie leśnej ścieżki zdrowia zlokalizowanej w Sobieszewie, wzdłuż ul. Radosnej (2013 rok)
- wyznaczenie i oznakowanie szlaków Nordic Walking/narciarstwa biegowego (33 km) w lasach Wyspy Sobieszewskiej, pomiędzy osiedlami: Sobieszewo, Orle, Komary i Świbno (2015 rok)
- odnowienie oznakowania szlaku rowerowego im. Wincentego Pola na Wyspie Sobieszewskiej oraz połączenie go ze szlakiem Żuławsko-Kaszubskim Przywidz - Wyspa Sobieszewska (2016 rok).

SPWS jest również inicjatorem i głównym partnerem programu "Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej", dotyczącego czynnej ochrony rezerwatu "Mewia Łacha" w Świbnie (od 2010 roku).

Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej

Siedziba Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej 
ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk Sobieszewo
tel. 502 969187 lub 58 3080804, e-mail: spws@spws-wyspa.pl 
strona www stowarzyszenia: www.spws-wyspa.pl

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000165690.

Nr konta bankowego (składki członkowskie, darowizny itp.): 
Bank Millennium S.A. o/Gdańsk 70 1160 2202 0000 0000 5171 1602